Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují - v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel - vzájemná práva a povinností prodávajícího a kupujícího v souvislosti se smluvními vztahy uzavíranými prostřednictvím internetového obchodu www.vune-zenstvi.cz.

1.2. Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit dostatečně předem před uskutečněním objednávky produktů z e-shopu.

1.3. Prodávajícím a zároveň provozovatelem e-shopu je Šárka Gia, ičo 88388042 a fakturační adresou Lhota pod Libčany 199, 50327, telefon +420 739 814 570.

1.4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím ve formě řádně vyplněné a prostřednictvím e-shopu odeslané objednávky.

2.2. Kupující si při zadávání objednávky vybere zboží, počet kusů, způsob platby a způsob doručení zboží. Ještě před samotným odesláním objednávky je kupujícímu umožněno, aby si vyplněné údaje a specifikaci jím vybraného zboží zkontroloval a popřípadě změnil. Aby byl objednávkový formulář kupujícího platný, je potřeba vyplnit všechny povinné údaje a kupující musí potvrdit, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.3. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení

informován e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu. Toto potvrzení objednávky prodávajícím je uskutečňováno automaticky, a tedy není chápáno jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy, tedy akceptací návrhu kupujícího, je až odeslání produktů ze strany prodávajícího kupujícímu, anebo také výslovná akceptace prodávajícím ve formě e-mailu či telefonu.

2.4. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout.

2.5. Prodávající si vyhrazuje možnost neuzavření kupní smlouvy ohledně těch produktů, u nichž bude uvedeno, že jsou „nedostupné“, popřípadě „nelze objednat“.

2.6. Prodávající si vyhrazuje právo na odesílání zásilek/zboží v rozmezí 2-7 dnů od jejího uhrazení na účet.

 

 1. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1. E-shop vede katalog produktů, ve kterém jsou uvedeny informace o jednotlivých produktech, jejich cenách a hlavních vlastnostech. Prodávající není plátcem DPH a ceny jednotlivých produktů jsou proto vždy uváděny bez DPH.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit způsoby, které nabízí e-shop v rámci rozhraní „Objednávky“.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany Prodávajícího umožněny), je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, resp. přijetí potvrzujícího e-mailu. Při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

4.6. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.7. Prodávající si uplatňuje nárok na zadání slevy dle parametrů (př. do vyprodání skladových zásob nebo na určité časové období), přičemž má právo slevu z jakéhokoliv důvodu odvolat/zrušit. V tomto případě nemá kupující nárok na vymáhání slevy, pokud si nestihl odeslat objednávku před zrušením slevy.

4.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, které bylo zakoupeno ve slevě, má kupující nárok na vrácení takové částky, kterou za zboží skutečně uhradil peněžními prostředky.

 

 

 1. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Předpokládaná doba odeslání zásilky od jejího zaplacení je 1-5 dní, není-li předem sděleno jinak. Doba dodání dopravcem se odvíjí na "VOP" vybraného dopravce.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

6.1. Spotřebitel má zákonné právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

6.2. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Výrobek je možno reklamovat v případě, že zákazník není spokojen s jeho tvarem, velikostí, nebo si nákup rozmyslel, ale výrobek nebyl použit.

6.3. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže spotřebitel v souvislosti s produkty prodávanými v tomto e-shopu od smlouvy odstoupit, pokud se jedná :

 1. a) o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 2. b) o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.4. Spotřebitel nemůže od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, bylo-li zboží již částečně spotřebováno a také v případě, že to vylučuje charakter zboží, zejména pak z hygienických důvodů.

6.5. Pro účely odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na webové stránce e-shopu s možností jeho stažení, anebo tak může učinit jiným vhodným způsobem, který bude mít formu jednostranného právního jednání (např. e-mailem, dopisem). Odstoupení od smlouvy v tištěné písemné formě zašle spotřebitel na adresu: Šárka Gia, Lhota pod Libčany 199, 503 27, ideálně i se zbožím k vrácení.

6.6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem jakým je přijal. Jiným způsobem lze peněžité prostředky vrátit jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.7. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější způsob, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.8. Náklady na vrácení zboží nese sám spotřebitel.

6.9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.10. Vrátí-li spotřebitel zboží prodávajícímu neúplné, poškozené nebo viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody.

 

7 Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

7.1. Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.

7.2. Kupující, který není spotřebitelem, může odstoupení od smlouvy uplatnit pouze jako právo z vadného plnění, jež je podstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 2106 občanského zákoníku.

 

 1. Práva z vadného plnění

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména pak prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době převzetí zboží kupujícím má zboží:

 1. a) takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 2. b) se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 3. c) odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku či předloze
 4. d) odpovídající množství nebo hmotnost a vyhovuje požadavkům správních předpisů.

8.2. Zboží se považuje za vadné již při převzetí, pokud se vada projevila v průběhu šesti měsíců ode dne jeho převzetí.

8.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době, po kterou lze věc použít. Tato doba se považuje za dobu, po kterou se prodávající zavazuje za jakost zboží.

8.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupují právo na:

 1. a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 2. b) odstranění vady opravou věci
 3. c) přiměřenou slevu z kupní ceny
 4. d) odstoupení od smlouvy.

8.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravdu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8.6. V případě, že si kupující nezvolí právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.8. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

8.9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8.10. Pokud kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo od smlouvy odstoupit.

8.11. Práva z vady se uplatňují prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách e-shopu v sekci „Reklamace“, anebo prostřednictvím jiného způsobu, který bude mít formou jednostranného jednání směřujícího vůči prodávajícímu (dopis, e-mail). Vytištěný formulář nebo dopis je pro uplatnění práva z vad nutno zaslat na adresu: Šárka Gia, Lhota pod Libčany 199, 50327 včetně vadného zboží.

 

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Principy zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na webovém prohlížeči v sekci „Ochrana osobních údajů“.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a soubory cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. Doručovací metody

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo elektronicky na emailovou adresu vune-zenstvi@seznam.cz. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva týkající se obsahu včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.4. V případě mimosoudního řešení sporu, je subjektem k vyřizování stížnosti kupujícího Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších novel, na kterou je možné se obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách ČOI.

12.5. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.

12.6. Obchodní podmínky e-shopu nabývají platnost a účinnost dne 13.12.2022.